REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie z polityką plików cookies. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce.Regulamin Sklepu Internetowego

Słowniczek


1. Sprzedający Michał Lubiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą – WORKS 11 Michał Lubiński z siedzibą w Katowicach (40-246), adres: ul. Porcelanowa 51, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, NIP: 954-230-17-77, REGON: 240140063, posiadający koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: obrotu rodzajami broni i amunicji – określonymi w ust. 2-14 Załącznika nr 1 Rodzaje broni i amunicji – BA – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. Nr 145, poz. 1625 i z 2003r. Nr 219, poz. 2151); obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym – określonymi w WT II – WT X, WT XII, WT XIV Załącznika nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym – WT – do ww Rozporządzenia Rady Ministrów – bez prawa magazynowania wyrobów wielkogabarytowych; usług rusznikarskich polegających na naprawie broni, określonej w ust. 2 Załącznika nr 1 do ww rozporządzenia Rady Ministrów, bez wytwarzania jej istotnych części – nr koncesji B-013/2006.

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia (w tym również Konsument), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.works11.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4. Towar/Towary – rzeczy ruchome, nowe oraz używane, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika (Gość), może dokonać zakupu Towarów.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

8. Umowa zawarta na odległość – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy.

9. Sprzedawca, Usługodawca, Administrato, Właściciel - WORKS 11 Michał Lubiński – dokładne dane wskazane powyżej.

10. Konsument - osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

11. Użytkownik – podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego.

12. Usługobiorca – podmiot korzystający z z usług oferowanych w sklepie internetowych.

13. Konto – indywidualny panel administrowania zamówieniami dostępny dla Użytkownika, który dokona rejestracji w sklepie.

14. Forma dostawy - forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy.

15. Forma płatności - forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Klienta podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności.

16. Dokument sprzedaży - faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Klienta.

17. Informacja - informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Klientowi zapoznanie się z jego właściwościami.

18. Miejsce wydania produktu - miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta produkt.

19. Moment wydania produktu - moment, w którym Klienta lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie.

20. Adres korespondencyjny - adres do odstąpienia od umowy, reklamacyjny oraz korespondencyjny ze Sklepem.

21. Usługi świadczone Drogą Elektroniczną - funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań.

22. System Informatyczny - struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję.

23. Wada - wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu.

24. Przedmiot umowy lub przedmiot świadczenia - wybrane przez Klienta produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Klienta jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu.

25. Koszyk - forma magazynowania wybranych przez Klienta produktów w celu późniejszego ich zakupu.

I. Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.works11.pl, prowadzony jest przez Michała Lubińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: WORKS 11 MICHAŁ LUBIŃSKI z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 51, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, posiadający numer NIP: 954-230-17-77, REGON: 240140063, Tel. (+48) 32 353 93 92, fax: (+48) 32 700 74 58 adres e-mail: [email protected].

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego WORKS 11, dostępnego pod adresem internetowym www.works11.pl.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Regulamin jest ogólnodostępny w zakładce „Regulamin sklepu” na stronie www.works11.pl i każdy odwiedzający serwis ma swobodny dostęp do regulaminu i może się zapoznać z jego treścią.

5. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

6. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Klient może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

7. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Klienta stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Klientowi na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Klientowi możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

8. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

10. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta zamówienia. Za chwilę zawarcia umowy uważa się wysłanie do Klienta potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. 

11. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli. W przypadku dodatkowych wątpliwości co do właściwości określonego towaru zaleca się kontakt ze Sprzedawcą.

12. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu. W takim przypadku Klient może złożyć zamówienie przy użyciu Formularza Zamówienia jako Gość.

13. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie przez Klienta dokładnych danych adresowych, oraz wskazanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

14. W przypadku zakupu produktów, na które konieczne jest posiadanie pozwolenia na posiadanie broni, Kupujący może dokonać zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego lub w siedzibie firmy WORKS 11, z tym zastrzeżeniem, że odbiór towaru może nastąpić wyłącznie osobiście w siedzibie firmy za uprzednim wylegitymowaniem się należytymi dokumentami zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

15. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

16. Dostarczanie towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu indywidualnej zgody Sprzedawcy.

17. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

 • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 • mediację
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

18. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.

19. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

20. Wszystkie produkty, które oferowane są w sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

21. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/

II. Zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego,
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa,postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player lub,
 • Mozilla Firefox w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player lub,
 • Opera w wersji 12.15 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player lub,
 • Google Chrome w wersji 27.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player lub,
 • Apple Safari w wersji 5.18 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player lub,
 • minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli,
 • w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych opartych na systemie iOS wymagana wersja systemu to 6.1.3 lub nowsza,
 • w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych opartych na systemie Android wymagana wersja systemu to 4.2.1 lub nowsza.

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5. Klient może wpływać na ustawienia parametrów strony korzystając z ustawień przeglądarki na urządzeniu z którego korzysta.

6. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku niezgodnego z prawem podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego. Klient, który został pozbawiony prawa korzystania z serwisu zostaje poinformowany o powodach, które uzasadniały taką decyzję.

7. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego firmy WORKS11 pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących towaru, zaleca się klientowi kontakt z obsługą sklepu.

III. Składanie zamówień


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, poprzez stronę internetową www.works11.pl

2.Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza. W przypadku wątpliwości co do poprawności wprowadzonych danych ( np. wskutek omyłek pisarskich) Sklep skontaktuje się z Klientem i omówi zamówienie.

3. Zamówienia mogą być składane na towary wymagające pozwolenia jak i na towary nie wymagające pozwolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

4. Zamówienia składane na towary wymagające pozwolenia, są zamówieniami specjalnymi, przy których koniecznym jest zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji zamówienia. W tym celu Sklep może kontaktować się z Klientem, ustalając szczegóły realizacji zamówienia w sposób indywidualny.

5. Zamówienia specjalne, z uwagi na bezpieczeństwo zakupów i realizacji zamówienia mogą podlegać wcześniejszej wpłacie zadatku w wysokości 20 % o czym Klient jest informowany po złożeniu zamówienia. Płatność zadatku następuje wówczas w czasie określonym przez Klienta i Sprzedawcę, przez terminem odbioru osobistego, wskazanego w pkt 7 poniżej.

6. Wskazany w pkt 5 zadatek określony jest w art 394 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 26 kwietnia 1964 r.

7. W przypadku zakupu broni palnej, amunicji do tej broni lub towaru, na który wymagane jest pozwolenie, realizacja zamówienia odbywa się w następujący sposób: Klient, po umieszczeniu Towaru w koszyku jest informowany, że zakup przedmiotowego Towaru jest możliwy jedynie osobiście w siedzibie Sprzedającego, po wylegitymowaniu się odpowiednimi dokumentami tożsamości oraz pozwoleniami zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Następnie administrator sklepu informuje Klienta drogą e-mail o konieczności przesłania, w przeciągu 48 godzin, skanów odpowiednich dokumentów. Po akceptacji przesłanych dokumentów Klient otrzymuje informację o cenie sprzedaży Towaru wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i od tego momentu zamówienie jest realizowane. Klient przy odbiorze osobistym towaru zobowiązany jest wylegitymować się dowodem tożsamości, oryginałami odpowiednich pozwoleń na posiadanie danego rodzaju broni oraz innych dokumentów wymaganych zgodnie z ustawą o broni i amunicji. W szczególności Kupujący zobowiązany jest dostarczyć:

 • zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uprzednią zgodę przewozową - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni palnej lub amunicji;
 • upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego państwa niż określone w pkt a i b;
 • upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, innej niż broń palna, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

8. W przypadku nie okazania przez Klienta w ciągu 48 godzin dokumentów, o których mowa w pkt 7 powyżej, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy z powodu nie dostarczenia przez Klienta wymaganej dokumentacji, w terminie do 7 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności.

9. Sprzedający ma prawo do zatrzymania zadatku wpłaconego przez Klienta, w wysokości 20 % wartości ceny sprzedaży, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 5 i 6.

10. W przypadku zamówień na broń palną, amunicję do tej broni lub towaru wymagającego pozwolenia zamówienia, zamówienia realizowane będą zgodnie z pkt 7.

11. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

12. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia na Towar niewymagający pozwolenia zgodnie z ustawą o broni i amunicji następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. W sytuacji składania zamówienia na Towar wymagający stosownych pozwoleń, po dodaniu Towaru do koszyka zamówienie jest realizowane w trybie opisanym w ppkt 4 i dalsze. W sytuacji, w której zamówienie obejmuje tak Towary objęte pozwoleniami, jak i Towary nimi nie objęte, całe zamówienie jest realizowane jak zamówienie na Towar objęty pozwoleniem.

13. Rejestracja następuje poprzez podanie przez Klienta następujących danych: Imię i Nazwisko, Numer Telefonu, Adres e-mail, Hasło i Powtórzenie Hasła. Dodatkowo w przypadku firmy można podać jej Nazwę.

14. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przy procesie rejestracji adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny, w celu potwierdzenia dokonania rejestracji w Sklepie.

15. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam i Płacę”) stanowi ofertę Klienta złożoną firmie WORKS 11 co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

16. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni nie będą realizowane.

17. Zgodnie z pkt 7 zamówienie specjalne, realizowane jest z odbiorem osobistym, w związku z czym w jego przypadku nie obowiązują przepisy dotyczące sprzedaży na odległość.

IV. Dokonywanie płatności, ceny


Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 • podawane są w złotych polskich,
 • zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki,
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą ceną wynikową zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. Wysokość opłat transportowych uzależniona jest od rodzaju transportu czyli wagi zamówionego Towaru. Koszt transportu jest automatycznie doliczany do ceny towaru na etapie składania zamówienia.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

6. W sklepie internetowym firmy WORKS11 istnieje możliwość płatności za pośrednictwem serwisu transferuj.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie www.transferuj.pl oraz w trakcie składania Zamówienia.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są, zgodnie z wyborem Klienta, za pośrednictwem serwisu transferuj.pl.

8. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: Transferuj.pl – spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500 zł w całości opłacony, NIP: 777-306-15-79.

9. W przypadku zawarcia umowy przez Klienta niebędącego Konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, istnieje istnieje obowiązek dokonania przedpłaty na zakupiony towar. Przedpłata stanowi warunek realizacji zamówienia. Klient będący Konsumentem ma możliwość dokonania przedpłaty lub płatności przy odbiorze towaru.

10. Warunkiem wysłania towaru w sytuacji przedpłat na konto jest zaksięgowanie wymaganej kwoty na koncie sklepu. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

11. Po anulowaniu zamówienia konieczne jest ponowne złożenie zamówienia, w celu nabycia określonego produktu.

V. Realizacja zamówień


1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz w razie zakupu Towarów wymagających pozwolenia po przesłaniu przez Klienta skanów dokumentów poświadczających uprawnienia do zakupu danego rodzaju towaru, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych i jest zależny między innymi od dostępności towaru. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

3. Dostawa towaru realizowana jest poprzez:

 • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedającego w Katowicach przy ul. Porcelanowej 51 z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zakupienia broni lub asortymentu, na który jest wymagane pozwolenie zgodnie z art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Odbiór osobisty jest obowiązkowy, po uprzednim wylegitymowaniu się przez Klienta oryginałami dokumentów poświadczających uprawnienie do zakupu Towaru, o jakich mowa w pkt III pkt 3 niniejszego regulaminu.
 • ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską DHL, w przypadku zamówienia Towarów niewymagających pozwolenia zgodnie z ustawą o broni i amunicji.

4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

5. Towary, dla których nie jest wymagane stosowne pozwolenie są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej DHL. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

6. Klient ma możliwość śledzenia losów przesyłki pod linkiem: http://www.dhl.com.pl/sledzenieprzesylkikrajowej/

7. Klient ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa na Kupującym. Informacja ta jest przekazywana Kupującemu przez Sprzedawcę również drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po złożeniu zamówienia.

8. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien w miarę możliwości sprawdził stan przesyłki, w obecności podmiotu realizującego dostawę i spisał odpowiedni protokół, w sytuacji zaistnienia okoliczności uzasadniających jego sporządzenie. Wspomniane sprawdzenie przesyłki i spisanie protokołu ułatwi i przyspieszy proces dochodzenia ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za mechaniczne uszkodzenie przesyłki powstałe w trakcie transportu. W takiej sytuacji, szczególnie zaleca się Klientowi, aby w miarę możliwości w jak najszybszym czasie skontaktował się ze sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu: 32 353 93 92 lub poprzez adres e-mail: [email protected]

9. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i spisania protokołu w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, w sytuacji zaistnienia okoliczności uzasadniających jego sporządzenie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu protokół szkody jest niezbędny, w celu dochodzenia roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie mechaniczne przesyłki powstałe w czasie transportu. Klient ma wówczas obowiązek niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą pod numerem telefonu: 32 353 93 92 lub poprzez adres e-mail: [email protected]

10. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

11. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

12. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


1. Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] bądź też listownie na adres: WORKS 11, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice.

2. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu, który stanowi Załącznik do niniejszego Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem.

3. Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.

4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy.

7. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz koszt.

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz charakteru produktu.

9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

11. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;

13. Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.

14. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

15. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

16. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

17. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach:

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wegług specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej na drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy;

18. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Klienta prosi się o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu. Zwracany towar należy przesyłać na adres: WORKS 11, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice.

19. Sprzedający może odstąpić od umowy w przypadku nieprzedłożenia przez Klienta oryginałów wszystkich dokumentów opisanych w pkt III ust. 3 Regulaminu, a potwierdzających uprawnienia Klienta do nabycia i posiadania danego rodzaju towaru.

VII. Gwarancja


1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe lub używane. Towar używany posiada oznaczenie na karcie produktu – Towar używany.

2. Sklep internetowy udziela Klientowi Gwarancji Jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Towary nowe objęte są gwarancją dwunasto miesięczną, towary używane gwarancją trzy miesięczną. Dokument gwarancyjny jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem. Towar posiadający Gwarancję Producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Sklepu Internetowego i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej producenta dostarczonej wraz z towarem.

3. Warunki gwarancji:

 • wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji i powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy będą usuwane bezpłatnie,
 • kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.,
 • okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania,
 • nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem,
 • pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
  • regulacja przyrządów celowniczych,
  • czynności konserwacyjne,
  • dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz pistoletu/karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
  • sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
 • gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek towaru.Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione powodują utratę gwarancji,
 • gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.,
 • gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2002r., nr 141, poz. 1176) lub rękojmi,
 • reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane w ramach gwarancji,
 • wszelkie próby ingerencji mechanicznej są zabronione i mogą pociągnąć za sobą konsekwencje prawne oraz utratę gwarancji.

4. W razie konieczności skorzystania z Gwarancji Klient winien w terminie do 14 dni od dnia ujawnienia wady Towaru zgłosić reklamację za pośrednictwem zamieszczonego na stronie Sklepu formularza reklamacji oraz odesłać towar. Sprzedający rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie i poinformuje Klienta o jej przyjęciu lub odmowie przyjęcia. Klient traci uprawnienia z Gwarancji w razie niezłożenia reklamacji w terminie do miesiąca od dnia ujawnienia wady Towaru.

VIII. Rękojmia


1. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy prawach konsumenta.

2. Podstawą reklamacji poza kwestiami wynikającymi z wad produktu może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

3. W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).

4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

5. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

6. W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

7. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym

8. Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.

9. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 7c wyłącznie w sytuacji gdy:

 • udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
 • wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
 • treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą

10. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.

11. W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu spoczywa na Konsumencie.

12. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

 • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
 • żądać wymiany produktu na wolny od wad;
 • żądać usunięcia wady

13. Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

14. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

15. Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności towaru z Umową.

16. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za uzasadnione.

17. Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 12 a lub b może wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

18. Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19. Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.

20. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

21. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

22. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

23. W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

24. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

25. Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

26. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

27. Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 4, 5 oraz 6 niniejszego działu Regulaminu Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

28. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

29. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się prawomocna.

30. Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz kosztów procesy.

31. Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

32. W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu rękojmi.

33. Adresem reklamacyjnym jest: WORKS 11, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice.

IX. Rejestracja


1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto klienta.

2. Konto klienta to miejsce dostępne dla klientów sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, o śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3. Klient może także dokonywać zakupów w sklepie internetowym bez rejestracji, jako „Gość”, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia konta klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

4. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

5. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

6. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia konsument są to:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • Numer telefonu.

7. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 • Oznaczenie firmy wraz z podaniem właściwego rejestru oraz numeru w rejestrze,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • Numer telefonu.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
 • spełniam przewidziane w regulaminie warunki zostania klientem,
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.

9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

X. Postanowienia końcowe


1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.works11.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

6. Klient, poprzez akceptację stosownej zgody podczas składania zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych niezbędnych wyłącznie do realizacji zamówienia przez firmę WORKS11 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

7. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014 r.

XI. Załączniki


1. Formularz odstąpenia od umowy.

2. Protokół reklamacji.

3. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

4. Regulamin obowiąujący do 25.12.2014

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Works 11