REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie z polityką plików cookies. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce.



Polityka prywatności, polityka plików cookies www.works11.pl

I. INFORMACJA OGÓLNA


Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.works11.pl, zakres i rodzaj pobieranych danych osobowych oraz zasady działania plików cookies. Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej: www.works11.pl.

Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu. Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku.

Administrator deklaruje, że postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

II. ADMINISTRATOR


Administratorem danych, w tym danych osobowych, pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.works11.pl jest Michał Lubiński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą WORKS 11 MICHAŁ LUBIŃSKI, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice, NIP: 954-230-17-77, REGON: 240140063 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

Dane kontaktowe, które może wykorzystać każdy z użytkowników w celu skontaktowania się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem umieszczony został poniżej:

WORKS 11 MICHAŁ LUBIŃSKI, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice, NIP: 954-230-17-77, REGON: 240140063, Tel. (+48) 32 353 93 92, fax: (+48) 32 700 74 58 adres e-mail: [email protected].

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Sklep internetowy działający pod adresem www.works11.pl działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z odpowiednimi aktami prawnymi, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/456/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. „RODO”, ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innymi aktami znajdującymi zastosowanie.

3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz przypadkową zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4. Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących, w szczególności poprzez stosowanie środków technicznych i organizacyjnych zapewniające bezpieczeństwo powierzonych danych osobowych, w stopniu adekwatnym do ryzyka występujących zagrożeń; dopuszczanie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby, które zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy oraz poprzez dopuszczanie do przetwarzania danych osobowych wyłącznie ograniczonego grona osób, których dostęp do danych jest konieczny i potrzebny.

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

6. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dot, ochrony danych osobowych

7. Administrator przechowuje dane osobowe, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

8. Dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu ma administrator lub wybrani pracownicy administratora, z zastrzeżeniem, że wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

9. Administrator ani podmioty wskazane w ust. 8 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej.

10. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

11. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

12. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.

III. Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania


1. Co do zasady, przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:
• osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie celów,
• jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,
• jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
• jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
• jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,
• jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów lub przez stronę trzecią.

2. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:
• zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów;
• zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
• dostawy produktów i obsługi reklamacji;
• obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;
• logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień,
• przesyłania informacji reklamowy dotyczących produktów w ramach usługi Newsletter.

3. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika sklepu internetowego lub w oparciu o art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia RODO..

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych przez Administratora w poszczególnych celach są następujące:

l.p. Cele przetwarzania Podstawa prawna Okres przetwarzania
1. zawarcie i wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną bądź umowy sprzedaży produktów, pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem; Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik
do czasu zakończenia bytu prawnego umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub umową sprzedaży produktu tj. do czasu jej wygaśnięcia, rozwiązania, wypowiedzenia itp.
2. marketing własny, dotyczący informacji handlowych, ofert, informacji o trwających promocjach lub innych informacji dotyczących produktów i usług Administratora; Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dobrowolna zgoda
do czasu wycofania zgody
3. pomiary statystyczne, w tym analizowanie danych w celach użyteczności serwisu, funkcjonalności, marketingowych, marketing produktów innych podmiotów, jeżeli marketing taki ma miejsce. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
Dobrowolna zgoda
lub
Art. 6 ust. 1 lit f) RODO
uzasadniony interes administratora
do czasu wycofania zgody
lub
do czasu zgłoszenia

5. Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.

6. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta wybranemu przewoźnikowi.

IV. Prawa użytkowników, jako osób, których dane dotyczą


Każda osoba fizyczna, której dane są przetwarzane przez administratora, w tym w szczególności dane osoby, której dane dotyczą, ma możliwość dbania o przekazane administratorowi dane osobowe.

Tym samym, każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługuje szereg uprawnień w związku z przetwarzaniem konkretnych danych osobowych, przy czym zakres tych uprawnień różni się od tego czy konkretne dane przetwarzane są do wykonania umowy, na mocy której wykonywana jest usługa w ramach serwisu czy też przetwarzane są do innych, dodatkowych celów, co do których wyrażona została zgoda na ich przetwarzanie.

Każdej osobie fizycznej, której dane dotyczą przysługują następujące uprawnienia: • prawo uzyskania wszelkiej informacji co do wykorzystywanych danych osobowych, jak również uprawnień związanych z przekazaniem danych osobowych;
• prawo dostępu do danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe;
• prawo żądania uzupełnienia danych osobowych niekompletnych;
• prawo żądania usunięcia danych osobowych, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych sytuacjach, określonych w artykule 17 rozporządzenia RODO;
• prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych sytuacjach określonych w artykule 18 rozporządzenia RODO;
• prawo otrzymania danych osobowych w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego np. kopii tych danych;
• prawo przesłania otrzymanych danych osobowych innemu administratorowi bez żadnych przeszkód ze strony administratora;
• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie, przy czym uprawnienie to przysługuje w ściśle określonych przypadkach określonych w artykule 21 rozporządzenia RODO;
• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, przy czym uprawnienie to przysługuje wyłącznie co do takiego przetwarzania, które było wykonywane na mocy odrębnie wyrażonej zgody.

Pamiętać trzeba, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oznacza to, że Administator nie będzie mógł dalej przetwarzać danych osobowych dopiero od momentu wycofania zgody.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z administratorem na adresy wskazane w niniejszej polityce prywatności. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika sklepu internetowego bez zbędnej zwłoki.

Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

V. Polityka cookies


1. Sklep korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również "ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej sklepu.

2. Pliki wskazane w ust. 1 pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

3. W ramach sklepu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są: • cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika;
• cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;
• cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela sklepu (administratora);

4. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:
• identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w sklepie i pokazywania, że są zalogowani;
• zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;
• zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu;
• utrzymywania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
• dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkowników;
• optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkowników;
• tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

6. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies.

8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej sklepu.

9. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
• czas nadejścia zapytania;
• czas wysłania odpowiedzi;
• nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;
• informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;
• adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik;
• informacje o przeglądarce użytkownika;
• informacje o adresie IP użytkownika.

11. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

12. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

13. W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.

14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

VI. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Rozporządzenia RODO, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności sklepu po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie.

2. Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.

3. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności sklepu.

4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

5. Administrator podaje do wiadomości użytkowników następujące dane adresowe:
• siedziba sklepu: WORKS 11 MICHAŁ LUBIŃSKI, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice, NIP: 954-230-17-77, REGON: 240140063, Tel. (+48) 32 353 93 92, fax: (+48) 32 700 74 58 adres e-mail: [email protected].
• adres dla spraw zgłoszenia żądania o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych: WORKS 11 MICHAŁ LUBIŃSKI, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice, NIP: 954-230-17-77, REGON: 240140063, Tel. (+48) 32 353 93 92, fax: (+48) 32 700 74 58 adres e-mail: [email protected].

6. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia 05.08.2018.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Works 11