REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES

Strona wykorzystuje pliki cookies m.in. w celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników i zbierania danych statystycznych oraz marketingowych - zgodnie z polityką plików cookies. W każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia i zasady przechowywania plików cookies w swojej przeglądarce.Regulamin Sklepu Internetowego Obowiązujący do 25.12.2014

Słowniczek


1. Sprzedający Michał Lubiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą – WORKS 11 Michał Lubiński z siedzibą w Katowicach (40-246), adres: ul. Porcelanowa 51, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, NIP: 954-230-17-77, REGON: 240140063, posiadający koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: obrotu rodzajami broni i amunicji – określonymi w ust. 2-14 Załącznika nr 1 Rodzaje broni i amunicji – BA – do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 roku w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz.U. Nr 145, poz. 1625 i z 2003r. Nr 219, poz. 2151); obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym – określonymi w WT II – WT X, WT XII, WT XIV Załącznika nr 2 Wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym – WT – do ww Rozporządzenia Rady Ministrów – bez prawa magazynowania wyrobów wielkogabarytowych; usług rusznikarskich polegających na naprawie broni, określonej w ust. 2 Załącznika nr 1 do ww rozporządzenia Rady Ministrów, bez wytwarzania jej istotnych części – nr koncesji B-013/2006.

2. Klient – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 18 rok życia (w tym również Konsument), a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego.

3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.works11.pl za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

4. Towar/Towary – rzeczy ruchome, nowe oraz używane, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.

5. Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.

6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient nie posiadający konta użytkownika (Gość), może dokonać zakupu Towarów.

7. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego.

I. Postanowienia ogólne


1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.works11.pl, prowadzony jest przez Michała Lubińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: WORKS 11 MICHAŁ LUBIŃSKI z siedzibą w Katowicach przy ul. Porcelanowej 51, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki, posiadający numer NIP: 954-230-17-77, REGON: 240140063, Tel. (+48) 32 353 93 92, fax: (+48) 32 700 74 58 adres e-mail: [email protected].

2. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Klientami umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego WORKS 11, dostępnego pod adresem internetowym www.works11.pl.

3. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

4. Regulamin jest ogólnodostępny w zakładce „Regulamin sklepu” na stronie www.works11.pl i każdy odwiedzający serwis ma swobodny dostęp do regulaminu i może się zapoznać z jego treścią.

5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

6. Informacja o cenie podawana na stronie Sklepu Internetowego ma charakter wiążący od momentu złożenia przez Klienta zamówienia. Za chwilę zawarcia umowy uważa się wysłanie do Klienta potwierdzenie przyjęcia złożonego zamówienia do realizacji. Cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Towarów. 

7. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.

8. Klienci mają możliwość zakupu Towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego niezależnie od tego czy dokonali Rejestracji poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji i założenie profilu. W takim przypadku Klient może złożyć zamówienie przy użyciu Formularza Zamówienia jako Gość.

9. Warunkiem skutecznego złożenia zamówienia, jest podanie przez Klienta dokładnych danych adresowych, oraz wskazanie numeru telefonu oraz adresu e – mail, pod którym możliwy będzie kontakt ze strony Sprzedającego.

10. W przypadku zakupu produktów, na które konieczne jest posiadanie pozwolenia na posiadanie broni, Kupujący może dokonać zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego lub w siedzibie firmy WORKS 11, z tym zastrzeżeniem, że odbiór towaru może nastąpić wyłącznie osobiście w siedzibie firmy za uprzednim wylegitymowaniem się należytymi dokumentami zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

11. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Dostarczanie towaru poza granice Rzeczpospolitej Polskiej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu indywidualnej zgody Sprzedawcy.

II. Zakres, zasady i warunki korzystania ze Sklepu Internetowego


1. Sprzedający podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji oraz podczas składania zamówień. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań mających na celu wejście w posiadanie informacji niejawnych, będących w posiadaniu Sprzedającego,
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami,
 • korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedającego, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i innych przysługujących im praw,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

3. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player lub,
 • Mozilla Firefox w wersji 21.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player lub,
 • Opera w wersji 12.15 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player lub,
 • Google Chrome w wersji 27.0 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player lub,
 • Apple Safari w wersji 5.18 lub nowszej z włączoną obsługą plików cookies oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash Player lub,
 • minimalna rozdzielczość ekranu to 1024 x 768 pikseli,
 • w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych opartych na systemie iOS wymagana wersja systemu to 6.1.3 lub nowsza,
 • w przypadku korzystania z urządzeń mobilnych opartych na systemie Android wymagana wersja systemu to 4.2.1 lub nowsza.

4. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego. Klient, który został pozbawiony prawa korzystania z serwisu zostaje poinformowany o powodach, które uzasadniały taką decyzję.

6. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie sklepu internetowego firmy WORKS11 pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących towaru, zaleca się klientowi kontakt z obsługą sklepu.

III. Składanie zamówień


1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, poprzez stronę internetową www.works11.pl

2.Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza.

3. Zamówienia mogą być składane na towary wymagające pozwolenia jak i na towary nie wymagające pozwolenia, zgodnie z Ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji.

4. Zamówienia składane na towary wymagające pozwolenia, są zamówieniami specjalnymi, przy których koniecznym jest zachowanie szczególnej ostrożności przy realizacji zamówienia. W tym celu Sklep może kontaktować się z Klientem, ustalając szczegóły realizacji zamówienia w sposób indywidualny.

5. Zamówienia specjalne z uwagi na swój wyjątkowy charakter mogą być poprzedzone koniecznością zapłaty zadatku w wysokości 20 % wartości zamówienia, przed określonym terminem odbioru osobistego, wskazanego w pkt 7 poniżej.

6. Wskazany w pkt 5 zadatek określony jest w art 394 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 26 kwietnia 1964 r.

7. W przypadku zakupu broni palnej, amunicji do tej broni lub towaru, na który wymagane jest pozwolenie, realizacja zamówienia odbywa się w następujący sposób: Klient, po umieszczeniu Towaru w koszyku jest informowany, że zakup przedmiotowego Towaru jest możliwy jedynie osobiście w siedzibie Sprzedającego, po wylegitymowaniu się odpowiednimi dokumentami tożsamości oraz pozwoleniami zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Następnie administrator sklepu informuje Klienta drogą e-mail o konieczności przesłania, w przeciągu 48 godzin, skanów odpowiednich dokumentów. Po akceptacji przesłanych dokumentów Klient otrzymuje informację o cenie sprzedaży Towaru wraz z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji i od tego momentu zamówienie jest realizowane. Klient przy odbiorze osobistym towaru zobowiązany jest wylegitymować się dowodem tożsamości, oryginałami odpowiednich pozwoleń na posiadanie danego rodzaju broni oraz innych dokumentów wymaganych zgodnie z ustawą o broni i amunicji. W szczególności Kupujący zobowiązany jest dostarczyć:

 • zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uprzednią zgodę przewozową - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a transakcja dotyczy broni palnej lub amunicji;
 • upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni lub sztuk amunicji, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939) - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego państwa niż określone w pkt a i b;
 • upoważnienie władz swojego państwa do nabycia danego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni, innej niż broń palna, zalegalizowane przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub opatrzone poświadczeniem podpisu umieszczonego na dokumencie uprawnień osoby umieszczającej podpis oraz prawdziwości pieczęci lub stempla, którym opatrzony jest dokument (apostille), jeżeli upoważnienie wydane jest przez władze państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. - w przypadku gdy nabywca posiada miejsce stałego pobytu lub siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

8. W przypadku nie okazania przez Klienta w ciągu 48 godzin dokumentów, o których mowa w pkt 7 powyżej, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy z winy Klienta w terminie do 7 dni od daty zaistnienia w/w okoliczności.

9. Sprzedający ma prawo do zatrzymania zadatku wpłaconego przez Klienta, w wysokości 20 % wartości ceny sprzedaży, zgodnie z warunkami opisanymi w pkt 5 i 6.

10. W przypadku zamówień na broń palną, amunicję do tej broni lub towaru wymagającego pozwolenia zamówienia, zamówienia realizowane będą zgodnie z pkt 7.

11. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

12. W przypadku dokonania przez Klienta rejestracji w Sklepie Internetowym, złożenie zamówienia na Towar niewymagający pozwolenia zgodnie z ustawą o broni i amunicji następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu, dodanie Towaru do koszyka i potwierdzenie woli złożenia zamówienia. W przypadku braku dokonania przez Klienta rejestracji, warunkiem złożenia zamówienia jest dodatnie Towaru do koszyka, wypełnienie w Formularzu Zamówienia wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki Towaru oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje. W sytuacji składania zamówienia na Towar wymagający stosownych pozwoleń, po dodaniu Towaru do koszyka zamówienie jest realizowane w trybie opisanym w ppkt 3 niniejszego punktu. W sytuacji, w której zamówienie obejmuje tak Towary objęte pozwoleniami, jak i Towary nimi nie objęte, całe zamówienie jest realizowane jak zamówienie na Towar objęty pozwoleniem.

13. Rejestracja następuje poprzez podanie przez Klienta następujących danych: Imię i Nazwisko, Numer Telefonu, Adres e-mail, Hasło i Powtórzenie Hasła. Dodatkowo w przypadku firmy można podać jej Nazwę.

14. Po dokonaniu rejestracji na wskazany przy procesie rejestracji adres e-mail zostaje wysłany link aktywacyjny, w celu potwierdzenia dokonania rejestracji w Sklepie.

15. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zakończ”) stanowi ofertę Klienta złożoną firmie WORKS 11 co do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

16. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną (Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji), na wskazany przez niego adres poczty e-mail. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 14 dni nie będą realizowane.

17. Zgodnie z pkt 7 zamówienie specjalne, realizowane jest z odbiorem osobistym, w związku z czym w jego przypadku nie obowiązują przepisy dotyczące sprzedaży na odległość.

IV. Dokonywanie płatności, ceny


Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:

 • podawane są w złotych polskich,
 • zawierają podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki,
 • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.

2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia zamówienia przez Klienta, a następnie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową będącą ceną wynikową zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. Wysokość opłat transportowych uzależniona jest od rodzaju transportu czyli wagi zamówionego Towaru. Koszt transportu jest automatycznie doliczany do ceny towaru na etapie składania zamówienia.

5. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

6. W sklepie internetowym firmy WORKS11 istnieje możliwość płatności za pośrednictwem serwisu transferuj.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie www.transferuj.pl oraz w trakcie składania Zamówienia.

7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są, zgodnie z wyborem Klienta, za pośrednictwem serwisu transferuj.pl.

8. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi: Transferuj.pl – spółka Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.798.500 zł w całości opłacony, NIP: 777-306-15-79.

9. W przypadku zawarcia umowy przez Klienta niebędącego Konsumentem w rozumieniu art.22 Kodeksu Cywilnego, istnieje istnieje obowiązek dokonania przedpłaty na zakupiony towar. Przedpłata stanowi warunek realizacji zamówienia. Klient będący Konsumentem ma możliwość dokonania przedpłaty lub płatności przy odbiorze towaru.

10. Warunkiem wysłania towaru w sytuacji przedpłat na konto jest zaksięgowanie wymaganej kwoty na koncie sklepu. W przypadku braku płatności w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia złożenia zamówienia, zamówienie zostaje anulowane.

11. Po anulowaniu zamówienia konieczne jest ponowne złożenie zamówienia, w celu nabycia określonego produktu.

V. Realizacja zamówień


1. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz w razie zakupu Towarów wymagających pozwolenia po przesłaniu przez Klienta skanów dokumentów poświadczających uprawnienia do zakupu danego rodzaju towaru, rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedającego.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych i jest zależny między innymi od dostępności towaru. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

3. Dostawa towaru realizowana jest poprzez:

 • odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym Sprzedającego w Katowicach przy ul. Porcelanowej 51 z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku zakupienia broni lub asortymentu, na który jest wymagane pozwolenie zgodnie z art. 31 pkt 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 roku o broni i amunicji. Odbiór osobisty jest obowiązkowy, po uprzednim wylegitymowaniu się przez Klienta oryginałami dokumentów poświadczających uprawnienie do zakupu Towaru, o jakich mowa w pkt III pkt 3 niniejszego regulaminu.
 • ubezpieczoną przesyłką we współpracy z firmą kurierską DHL, w przypadku zamówienia Towarów niewymagających pozwolenia zgodnie z ustawą o broni i amunicji.

4. Koszt wysyłki Towaru ponosi Klient i jest on doliczany do ceny za wybrany Towar.

5. Towary, dla których nie jest wymagane stosowne pozwolenie są dostarczone pod wskazany adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem firmy przewozowej DHL. Przewidywany czas dostawy Towaru przez przewoźnika to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki.

6. Klient ma możliwość śledzenia losów przesyłki pod linkiem: http://www.dhl.com.pl/sledzenieprzesylkikrajowej/

7. Zaleca się, aby Klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien w miarę możliwości sprawdził stan przesyłki, w obecności podmiotu realizującego dostawę i spisał odpowiedni protokół, w sytuacji zaistnienia okoliczności uzasadniających jego sporządzenie. Wspomniane sprawdzenie przesyłki i spisanie protokołu ułatwi i przyspieszy proces dochodzenia ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za mechaniczne uszkodzenie przesyłki powstałe w trakcie transportu. W takiej sytuacji, szczególnie zaleca się Klientowi, aby w miarę możliwości w jak najszybszym czasie skontaktował się ze sprzedawcą telefonicznie pod numerem telefonu: 32 353 93 92 lub poprzez adres e-mail: [email protected]

8. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i spisania protokołu w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę, w sytuacji zaistnienia okoliczności uzasadniających jego sporządzenie. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu protokół szkody jest niezbędny, w celu dochodzenia roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego za uszkodzenie mechaniczne przesyłki powstałe w czasie transportu. Klient ma wówczas obowiązek niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą pod numerem telefonu: 32 353 93 92 lub poprzez adres e-mail: [email protected]

9. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania aż do wyczerpania zapasów.

10. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny). W przypadku, gdy Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT i chce otrzymać fakturę powinien wysłać o tym informację, np. e-mailem bezpośrednio po dokonanym zakupie podając niezbędne dane.

11. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy


1. Zgodnie z brzmieniem art. 12 pkt 2 Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, jeżeli przedsiębiorca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia jest niedostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni ma obowiązek zawiadomić o tym konsumenta, i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takiej sytuacji w terminie do 14 dni zwróci wszelkie już dokonane przez Klienta płatności.

2. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając pod rygorem nieważności stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni od dnia otrzymania przesyłki lub odebrania towaru przez Klienta. Wraz z dostarczonym towarem Klientowi będącemu osobą fizyczną zostanie dostarczony przykładowy wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

3. Powyższe uprawnienie może zostać zrealizowane przez Klienta poprzez przesłanie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: WORKS 11, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice, listem poleconym.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym ponad zużycie wynikające z normalnego użytkowania, co oznacza, że oświadczenie o odstąpieniu będzie uznane za nieskuteczne w przypadku, gdy okaże się, że zwrócony Towar posiada uszkodzenia mechaniczne, lub gdy występują w nim braki elementów które stanowią jego integralną część, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności Towaru z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

5. Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu (14) dni.

6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. W miarę możliwości Klienta prosi się o odesłanie towaru w oryginalnym opakowaniu. Towar powinien być zwrócony w stanie niezmienionym, tj zawierać wszystkie nieodłączne jemu elementy a w szczególności: posiadać kompletne wyposażenie i akcesoria. Zwracany towar należy przesyłać na adres: WORKS 11, ul. Porcelanowa 51, 40-246 Katowice.

7. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Klient.

8. Sprzedający może odstąpić od umowy w przypadku nieprzedłożenia przez Klienta oryginałów wszystkich dokumentów opisanych w pkt III ust. 3 Regulaminu, a potwierdzających uprawnienia Klienta do nabycia i posiadania danego rodzaju towaru.

VII. Gwarancja


1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe lub używane. Towar używany posiada oznaczenie na karcie produktu – Towar używany.

2. Sklep internetowy udziela Klientowi Gwarancji Jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Towary nowe objęte są gwarancją dwunasto miesięczną, towary używane gwarancją trzy miesięczną. Dokument gwarancyjny jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem. Towar posiadający Gwarancję Producenta nie podlega warunkom gwarancyjnym Sklepu Internetowego i powinien być serwisowany wyłącznie w punktach serwisowych wskazanych przez Producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej producenta dostarczonej wraz z towarem.

3. Warunki gwarancji:

 • wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji i powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy będą usuwane bezpłatnie,
 • kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.,
 • okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania,
 • nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem,
 • pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
  • regulacja przyrządów celowniczych,
  • czynności konserwacyjne,
  • dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz pistoletu/karabinka – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
  • sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
 • gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek towaru. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione powodują utratę gwarancji,
 • gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.,
 • gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Z 2002r., nr 141, poz. 1176) lub rękojmi,
 • reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane w ramach gwarancji,
 • wszelkie próby ingerencji mechanicznej są zabronione i mogą pociągnąć za sobą konsekwencje prawne oraz utratę gwarancji.

4. W razie konieczności skorzystania z Gwarancji Klient winien w terminie do 14 dni od dnia ujawnienia wady Towaru zgłosić reklamację za pośrednictwem zamieszczonego na stronie Sklepu formularza reklamacji oraz odesłać towar. Sprzedający rozpatrzy reklamację w rozsądnym terminie i poinformuje Klienta o jej przyjęciu lub odmowie przyjęcia. Klient traci uprawnienia z Gwarancji w razie niezłożenia reklamacji w terminie do miesiąca od dnia ujawnienia wady Towaru.

VIII. Niezgodność towaru z umową, reklamacje


1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną (Konsumentem) za niezgodność z umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

2. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową, Klient ma prawo złożenia pisemnej reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym Klient dowiedział się o niezgodności Towaru z umową, nie później jednak niż w terminie 2 lat od dnia wydania Towaru (Towar nowy) lub 1 roku (Towar używany).

4. Podstawą reklamacji może być w szczególności dostarczenie innego Towaru niż zamawiany, nieprawidłowe skompletowanie zamówienia, lub dostarczenie niewłaściwej liczby Towarów.

5. W przypadku skorzystania z tego prawa należy wypełnić formularz reklamacji z zaznaczeniem, iż składana ona jest w trybie ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego oraz odesłać wraz z reklamowanym towarem oraz, w miarę możliwości, z dowodem zakupu (paragonem albo fakturą).

6. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

7. W przypadku wadliwych towarów Sprzedający dokonuje ich naprawy lub wymiany na towar nieuszkodzony, w przypadku zgłoszenia przez Kupującego wadliwości towaru (poprzez e- mail lub telefon).

8. W przypadku, gdy naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nie jest możliwa lub wymaga nadmiernych kosztów, Sprzedający niezwłocznie dokona zwrotu pieniędzy. Należność za zwrot towaru zostaną przelane na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy lub przesłane przekazem pocztowym na adres podany przez Kupującego w terminie do 14 dni roboczych od momentu rozpatrzenia reklamacji.

IX. Rejestracja


1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Klienta tworzone jest indywidualne konto klienta.

2. Konto klienta to miejsce dostępne dla klientów sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, o śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.

3. Klient może także dokonywać zakupów w sklepie internetowym bez rejestracji, jako „Gość”, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia konta klienta i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.

4. Klient, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny.

5. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.

6. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia konsument są to:

 • Imię i nazwisko,
 • Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • Numer telefonu.

7. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:

 • Oznaczenie firmy wraz z podaniem właściwego rejestru oraz numeru w rejestrze,
 • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
 • Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
 • Numer telefonu.

8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
 • spełniam przewidziane w regulaminie warunki zostania klientem,
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
 • wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem,
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu sklepu.

9. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

X. Postanowienia końcowe


1. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.

2. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.

3. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w regulaminie może usunąć swoje Konto. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.works11.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

6. Klient, poprzez akceptację stosownej zgody podczas składania zamówienia, wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie jego danych osobowych niezbędnych wyłącznie do realizacji zamówienia przez firmę WORKS11 zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

7. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują właściwe przepisy prawa polskiego a w szczególności kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2013 r.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 Works 11